Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

Politika Privatnosti - Privacy Policy

GDPR i POŠTOVANJE VAŠE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti Vaša privatnost je za nas veoma važna. Shodno tome, razvili smo ovu politiku kako biste razumeli kako sakupljamo, koristimo, komuniciramo i koristimo lične informacije. Sledi naša Politika privatnosti. Kada pristupite našoj Veb lokaciji, EngleskiZaPocetnike.com saznaćemo određene informacije o Vama tokom vaše posete. Slično kao i na drugim komercijalnim veb stranicama, naša Veb lokacija koristi standardnu tehnologiju pod nazivom kolačići (pogledajte dole objašnjenje, Šta su kolačići?) Informacije prikupljene putem kolačića i logova veb servera mogu uključivati datum i vreme poseta, pregledane stranice, vreme provedeno na našoj veb lokaciji, i posećene Veb lokacije neposredno pre i odmah nakon naše Veb lokacije, vaše IP adrese.

Šta su kolačići? Kolačić je vrlo mali tekstualni dokument, koji često uključuje anonimni jedinstveni identifikator. Kada posetite Veb lokaciju, računar te lokacije traži od vašeg računara dozvolu za čuvanje ove datoteke na delu hard diska koji je posebno označen za kolačiće. Svaka veb lokacija može da pošalje sopstveni kolačić u vaš pretraživač ako to dozvoljavaju preference vašeg pregledača, ali (radi zaštite vaše privatnosti) samo vaš pretraživač dozvoljava Veb lokaciji da pristupi kolačićima koje vam je već poslao, a ne kolačiće koje ste poslali druge lokacije.

IP adrese Vaš računar koristi IP adrese svaki put kada ste povezani na Internet. Vaša IP adresa je broj koji računari na mreži koriste za identifikaciju vašeg računara. IP adrese su automatski prikupljeni od strane našeg veb servera u sklopu demografskih podataka i profila poznatih kao "podaci o saobraćaju", tako da se podaci (kao što su Veb stranice koje tražite) mogu poslati Vama.

Informacije o e-pošti Ako odlučite da se pridružite kursu ili da nam se pridružite putem e-pošte, zadržaćemo sadržaj vaših email poruka zajedno sa vašom adresom e-pošte i našim odgovorima zbog administrativnih razloga dve godine. Obezbeđujemo istu zaštitu za ove elektronske komunikacije koje koristimo za održavanje informacija primljenih na mreži, pošti i telefonu.

Kako koristimo informacije koje nam pružate? Uopšteno govoreći, ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama, slažete se sa nama da koristimo vaše lične informacije u svrhu upravljanja našim poslovnim aktivnostima, odnosno obezbeđivanjem usluga za korisnike kao što su da Vam pošaljemo odgovore u vezi sa video lekcijama,  i slično. 
EngleskiZaPocetnike.com neće dobiti lične informacije o identitetu o Vama kada posetite našu veb lokaciju, osim ako ne odlučite da nam date takve informacije, niti će se takve informacije prodavati ili na drugi način preneti na nepovezane treće strane. Mi možemo otkriti informaciju kada je zakonski primoran to učiniti, drugim rečima, kada verujemo da to zahteva zakon ili za zaštitu naših zakonskih prava.

Posebna napomena o deci Deca nemaju pravo da koriste našu veb stranicu i usluge i tražimo da maloletnici (ispod 13 godina starosti) ne predaju nikakve lične informacije nama. Ako ste maloletni, možete koristiti ovu stranicu samo u skladu sa dozvolom i uputstvom od roditelja ili staratelja.

Promene politike Pridržavamo pravo da izmenimo ovu politiku privatnosti u bilo kom trenutku sa ili bez obaveštenja. Međutim, molimo da budite sigurni da ukoliko se Politika privatnosti promeni u budućnosti, mi nećemo koristiti lične informacije koje ste nam dostavili u skladu sa ovom Politikom privatnosti na način koji je materijalno neusaglašen sa ovom Politikom privatnosti, bez vaše prethodne saglasnosti. Posvećeni smo svom poslovanju u skladu sa ovim principima kako bismo osigurali zaštitu i održavanje poverljivosti ličnih podataka.

GDPR - Opšti propisi o zaštiti podataka sajta 
EngleskiZaPocetnike.com  

Uredba EU o opštoj zaštiti podataka (GDPR) zamenjuje Direktivu EU o zaštiti podataka iz 1995. godine, jačajući prava koja pojedince u EU imaju nad svojim podacima i stvaranje jedinstvenog zakona o zaštiti podataka širom Evrope. 
EngleskiZaPocetnike.com odgovara važećim propisima GDPR-a kao kontrolora podataka.

Ovde na 
EngleskiZaPocetnike.com Vašu privatnost ozbiljno shvatamo i koristićemo podatke koje podelite sa nama samo za pružanje usluga i informacija koje ste tražili od nas.

Zakon o zaštiti podataka postavlja niz različitih razloga zbog kojih kompanija može sakupljati i obrađivati vaše lične podatke.

SAGLASNOST
Mi ćemo vam poslati informacije, ali samo uz vašu specifičnu saglasnost, tj. morate prihvatiti ovu politiku privatnosti i GDPR pre nego što pristupite sajtu i time ćete dati saglasnost  da se slažemo sa Vama.

UGRAĐENI SADRŽAJ OD DRUGIH VEB SAJTOVA
Članci na ovoj veb lokaciji mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. Video zapise, gramatičke kvizove, vežbe itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih veb stranica se ponaša na isti način kao i da je posetilac posetio drugu veb lokaciju.

Ovi veb sajtovi mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatne prakse treće strane i nadgledati svoju interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj veb lokaciji (tj. Kuizlet , da vam pokaže rezultat i tačne / netačne odgovore).

KOJE LIČNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

ANALITIKA

Podrazumeva se da EngleskiZaPocetnike.com ne prikuplja analitičke podatke, samo podrazumevane kolačiće i e-poštu koju ste poslali ako želite da postavite neko pitanje.

KOMENTARI
Komentare koje ostavite na ovoj stranici sadže podatke koje ostavite u skladu sa zahtevom vebsajta blogspot.com, dakle nemaju veze sa www.EngleskiZaPocetnike.com. Ako ostavite neke lične podatke, pre objavljivanja komentara će biti obrisane zarad vaše privatnosti.

SA KIM DELIMO VAŠE PODATKE
Vaše informacije koje se dele sa nama ne dele se nikome drugom. Popunjavanje kvizova / testova / obrazaca /, se vrši na drugim sajtovima, a ako nam pošaljete neke od ovih podataka, one se sa nikim ne dele i takve informacije se čuvaju godinu dana u administrativne svrhe, a zatim se brišu. Prihvatanjem uslova poslovanja (TOS) i Politike privatnosti mi se obavezujemo da budemo u skladu sa GDPR-om.

KOJA PRAVA IMATE VEZANA ZA VAŠE PODATKE
Ako ste već poslali neke lične podatke, možete zatražiti da ih obrišemo. Ovo ne uključuje nikakve podatke koje smo dužni držati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe. Čuvanje ličnih podataka / korespondencije za administrativne potrebe traje dvanaest meseci, a zatim se automatski brišu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom ili vašim odnosima sa našom veb stranicom, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila: marina at EngleskiZaPocetnike.com. Naša veb adresa je: EngleskiZaPocetnike.com i Moj.EngleskiZaPocetnike.com. 


Promene pravila poštovanja privatnosti:


Ova pravila poštovanja privatnosti se mogu menjati. U tom smislu vi ste odgovorni da redovno pratite promene pravila poštovanja privatnosti na ovoj stranici.


PRIVACY POLICY

Privacy Policy Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and make use of personal information. The following outlines our Privacy Policy. When accessing our Website, EngleskiZaPocetnike.com will learn certain information about you during your visit. Similar to other commercial Web sites, our Web site utilizes a standard technology called cookies (see explanation below, What Are Cookies?) and Web server logs to collect information about how our Web site is used. Information gathered through cookies and Web server logs may include the date and time of visits, the pages viewed, time spent at our Web site, and the Web sites visited just before and just after our Web site, your IP address.

What Are Cookies? A cookie is a very small text document, which often includes an anonymous unique identifier. When you visit a Web site, that site’s computer asks your computer for permission to store this file in a part of your hard drive specifically designated for cookies. Each Web site can send its own cookie to your browser if your browser’s preferences allow it, but (to protect your privacy) your browser only permits a Web site to access the cookies it has already sent to you, not the cookies sent to you by other sites.
IP Addresses Your computer uses IP addresses every time you are connected to the Internet. Your IP address is a number that is used by computers on the network to identify your computer. IP addresses are automatically collected by our web server as part of demographic and profile data known as “traffic data” so that data (such as the Web pages you request) can be sent to you.
Email Information If you choose to join a course or correspond with us through email, we will retain the content of your email messages together with your email address and our responses for the sake of administrative purposes for two years. We provide the same protections for these electronic communications that we employ in the maintenance of information received online, mail and telephone.
How Do We Use the Information That You Provide to Us? Broadly speaking, if you want to get in touch with us, you consent with us to use your personal information for purposes of administering our business activities, i.e. providing customer service such as video lessons, reminder as to how much of the course you have watched, how well you've done your quizzes and similar.
EngleskiZaPocetnike.com will not obtain personally identifying information about you when you visit our site, unless you choose to provide such information to us, nor will such information be sold or otherwise transferred to unaffiliated third parties without the approval of the user at the time of collection. We may disclose information when legally compelled to do so, in other words, when we, in good faith, believe that the law requires it or for the protection of our legal rights.
A Special Note About Children Children are not eligible to use our web site and services and we ask that minors (under the age of 13) do not submit any personal information to us. If you are a minor, you can use this site only in conjunction with permission and guidance from your parents or guardians.
Policy Changes We reserve the right to amend this privacy policy at any time with or without notice. However, please be assured that if the Privacy Policy changes in the future, we will not use the personal information you have submitted to us under this Privacy Policy in a manner that is materially inconsistent with this Privacy Policy, without your prior consent. We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.
GDPR (General Data Protection Regulations – EEC) as of 25th May 2018.
EngleskiZaPocetnike.com commitment to the General Data Protection Regulation Statement (GDPR)
The EU General Data Protection Regulation (GDPR) replaces the 1995 EU Data Protection Directive, strengthening the rights that EU individuals have over their data, and creating a uniform data protection law across Europe. EngleskiZaPocetnike.com complies with applicable GDPR regulations as a data controller.
Here at EngleskiZaPocetnike.com we take your privacy seriously and will only use your personal information to provide the products and services you have requested from us.
The law on data protection sets out a number of different reasons for which a company may collect and process your personal data.

CONSENT

We will send you information but only with your specific consent, i.e. you have to accept this privacy policy and GDPR before you join the course and by that you give your consent to us to correspond with you.

EMBEDDED CONTENT FROM OTHER WEBSITES

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, grammar quizzes, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.
These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website (i.e. Quizlet, to show you the result and the correct/incorrect answers).

WHAT PERSONAL DATA WE COLLECT?

ANALYTICS

By default EngleskiZaPocetnike.com does not collect any analytics data, only Cookies by default and the email you used to join the course.

COMMENTS

Comments on this website are disabled, hence this website does not collect any data in this way.

WHO WE SHARE YOUR DATA WITH

If you opt in for a monthly subscription where you need to get a feedback for your weekly tasks, your information shared with us is not shared with anyone else. By filling out quizzes/tests/forms/, you give us consent to give you our feedback about your improvement based on them. Such information is kept for a year for administrative purposes and then erased. By joining the course and accepting these TOS and Privacy policy you consent to be in compliance with GDPR. As for the premium users who are paying for the course, after such a confirmation, they are sent to Paypal payment processor. The data which you share with them falls under their Privacy policy and TOS.

WHAT RIGHTS YOU HAVE OVER YOUR DATA

If you have already sent any personal data, you can request that we erase them. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. Keeping personal data/correspondence for administrative purposes takes twelve months, and then they are automatically erased.
Contact If you have any questions regarding this Policy, or your dealings with our web site, please contact us at our email: marina at EngleskiZaPocetnike.com. Our website address is: EngleskiZaPocetnike.com​ 

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages